Parkkirkegård.

Vedtægt for afdeling 22 ”Tjørnehaven”.

Gravsted.      

Et kistegravsted kan udlægges med en eller flere kistepladser.

En kisteplads er 1,5 m. x 3,0 m. stort, hvori kan nedsættes 1 kiste og nogle urner.

Brugsretten til gravstedet erhverves for mindst 30 år = fredningsperioden.

Et urnegravsted er 1,5 m.  x 1,5 m. stort, hvori kan nedsættes op til 4 urner.

Brugsretten til urnegravstedet erhverves for mindst 15 år = fredningsperioden.

Gravstedsafgrænsning.

De enkelte gravsteder og gravpladser afgrænses ikke indbyrdes i afdelingens fælles staudebeplantninger og græsplæne.

Gravminde.

I staudebeplantninger skal gravmindet være af vejrbestandigt materiale, opretstående og om nødvendigt anbragt på sokkel. Maksimum mål inklusiv sokkel: 100 cm. høj og 70 cm. bred. Udformning fri. Anbringelse på graven efter kirkegårdens anvisning.

I klippet græs skal gravmindet anbringes på gravstedet i plan med jordniveau efter kirkegårdens anvisning. Gravmindet skal være af vejrbestandigt materiale og have en passende tykkelse i forhold til størrelsen og være kvadratisk eller rektangulært.

Et kvadratisk gravminde må maksimalt være 60 cm x 60 cm. Et rektangulært gravminde må maksimalt være 90 cm. x 60 cm og skriften skal opsættes i portal. Tykkelse på 6 cm. Siderne skal være glatte. Overfladen skal være riffelhugget grad 2 eller savet og brændt. Gravmindets indskrift og evt. dekoration skal være hugget eller sandblæst.

Beplantning.

Gravene henligger i staudebeplantninger eller klippet græsplæne og der må ikke plantes blomster eller andet på graven. Ved gravmindet er det kun tilladt at arrangere buketter. I perioden fra november til marts må der tændes lys og lægges kranse. Alt andet - herunder kunstige blomster - vil blive fjernet.     

Vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården. Vedligeholdelsen omfatter pleje af stauder og klipning af græs i afdelingen; opretning og renholdelse af gravmindet; samt indtagning af visne buketter en gang om ugen.                

Indfrielse af aftale om gravstedsvedligeholdelse.

Sker efter den til enhver tid gældende takst i henhold til Herning Søndre provstis takstblad.

Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 10. november 2011

Vedtaget i Gjellerup menighedsråd den 09.04.2015

Ane Marie Mortensen

Menighedsrådets formand

Godkendt af Herning Provstiudvalg den 07.05.2015

Kirsten Braad Thyssen

Provst