Vedtægt for urneplænen afd. 02.

Gravstederne.

Et  gravsted er 1 m2 stort. Heri kan begraves 2 urner. Brugsretten erhverves for mindst

15 år = fredningsperioden.

Gravstedernes  afgrænsning.

De enkelte gravsteder  afgrænses ikke i afdelingens fælles græstæppe.

Mindesten.

Der må anbringes en mindesten på hvert gravsted. Mindestenen skal anbringes midt på gravstedet, i indbyrdes linieflugt, i plan med jordniveau, efter kirkegårdens anvisning.

Mindestenen skal udføres i rødlig bornholmsk granit. Størrelse 40 x 40 x 6 cm.

Siderne skal være glatte. Overfladen riffelhugges grad 2, kanterne modsat grad 2.

Mindestenens indskrift skal udføres som kilehugget eller sandblæst, der bemales med brunlig farve.

 

Beplantning.

Kirkegården alene beplanter, tilsår og vedligeholder gravenes græstæppe og afdelingens

lindetræer (Tilia vulgaris Pallida). Herudover må der ikke foretages anden beplantning.

Det er kun tilladt at arrangere buketter ved mindestenen i den dertil anbragte vase, samt evt.

at tænde lys og lægge en krans på mindestenen i perioden november til marts. Alt andet (herunder kunstige blomster) vil blive fjernet.

Vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården. Vedligeholdelsen omfatter klipning af græs,

incl. klipning omkring mindesten, renholdelse og opretning af mindesten, indtagning af visne buketter en gang ugentlig.

Indfrielse.

Efter den til enhver tid gældende takst.

Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 11. november 1999

Vedtaget i Gjellerup menighedsråd den 09.04.2015

Ane Marie Mortensen

Menighedsrådets formand

Godkendt af Herning Provstiudvalg den 07.05.2015

Kirsten Braad Thyssen

Provst